Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Jak nie zwalniać w czasie kryzysu?

O to pytają pracodawcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej spowodowanej choćby zmianami koniunkturalnymi. Kodeks pracy podaje kilka rozwiązań, jak „współdzielenie” pracowników, co pozwala na czasowe pozbycie się kosztów zatrudnienia bez konieczności zwolnień. Można również wydłużyć okres rozliczeniowy. Jak zwiększyć elastyczność rozkładu czasu pracy? Czy można zawiesić warunki zatrudnienia?

 

Które przepisy prawa pracy wspomagają pracodawców w zachowaniu ciągłości ich funkcjonowania jednocześnie bez zwalniania pracowników? Pracodawca może skorzystać z kilku rozwiązań, jakie dają mu przepisy prawa pracy.

Zachowanie ciągłości zatrudnienia pracowników

Na mocy art.174 (1) Kodeksu pracy, pracodawca może zawrzeć porozumienie z innym pracodawcą w sprawie „współdzielenia” pracowników.  Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego udzielonego za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Tym samym, pracodawca A niweluje do zera koszty zatrudnienia oraz koszty zwolnień, pracownik pozostaje w zatrudnieniu pracowniczym a pracodawca B niwelując koszty rekrutacji pozyskuje wykwalifikowany personel.

Zła sytuacja finansowa pracodawcy

Na mocy art. 9(1) Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy

Pracodawca może zdecydować się na wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Zmiana organizacji czasu pracy może polegać na wydłużeniu okresu rozliczeniowego – nawet do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników dzięki czemu pracodawca zyskuje większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu cennym kapitałem ludzkim.

Większa elastyczność rozkładu czasu pracy

Na mocy art. 140(1) Kodeksu pracy, można wprowadzić ruchomy system czasu pracy, polegający na ustalaniu rozkładu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. Ponowne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie powoduje powstawania godzin nadliczbowych w przypadku zastosowania ruchomego czasu pracy.

Zawieszenie warunków zatrudnienia

Natomiast na mocy art. 23(1a) Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu. Porozumienie z mocy prawa oddziałuje na treść umów o pracę, bez konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających. 

Porozumienie zawiera się z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa (lub międzyzakładowa) organizacja związkowa – z przedstawicielstwem wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W porozumieniu zawartym na mocy tego przepisu, pracodawca może wprowadzić postanowienie stanowiące, że w okresie obowiązywania porozumienia wynagrodzenia zasadnicze pracowników ulegają obniżeniu np. o 20% w stosunku do wysokości określonej w umowie o pracę. Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obliczone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zawieszenie postanowień układu zbiorowego pracy

Do zawieszenia stosowania zakładowych przepisów prawa pracy stosuje się odpowiednio przepis art. 241(27) § 3. Kodeksu pracy, zgodnie z którym w zakresie i przez czas określony w porozumieniu, nie stosuje się z mocy prawa wynikających przepisów wewnątrzzakładowych, warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Porozumienie dotyczące zawieszenia przepisów zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Jeśli porozumienie zostało zawarte na okres krótszy niż 3 lata, a sytuacja finansowa pracodawcy nie uległa poprawie porozumienie z sprawie zawieszenia przepisów może zostać przedłużone maksymalnie do 3 lat. Z kolei porozumienie zawarte na okres 3 lat strony mogą skrócić w przypadku, gdy sytuacja finansowa pracodawcy ulegnie poprawie. 

Przepisy nie wprowadzają ograniczenia liczby zawieranych porozumień co oznacza, że po upływie okresu 3 lat obowiązywania porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy możliwe jest zawarcie kolejnego porozumienia, jeśli uzasadnia to sytuacja finansowa pracodawcy.

Pomijając programy wspierające przedsiębiorców takie jak tzw. Tarcze Antykryzysowe, przepisy Kodeksu pracy również przewidują dla pracodawców kilka narzędzi prawnych, dzięki którym mogą elastycznie zarządzać personelem, optymalizować zatrudnienie a nawet czasowo pozbyć się całkowicie kosztów zatrudnienia. Warto zapoznać się z powyższymi możliwościami a inwestować w cenny kapitał ludzki i tym samym budować długoterminową relację na linii pracownik – pracodawca.

Jakie szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych?

We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie, chcielibyśmy zaproponować Państwu cykl szkoleń które ułatwiłyby  poruszanie się w aktualnym gąszczu przepisów. Dlatego też zwracamy się z zapytaniem, jakie tematy szkoleń byłyby Państwa zdaniem najbardziej interesujące i odpowiadające Państwa potrzebom

LINK DO ANKIETY

 

 

Pierwszy krok w stronę Podkarpacko-Małopolskiego EDIH'u

 W ubiegły poniedziałek wspólnie z pozostałymi członkami konsorcjum które ma współtworzyć Podkarpacko-Małopolski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) złożyliśmy kompletny wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Teraz nasz wniosek razem z wnioskami z innych regionów przejdzie przez proces tzw. preselekcji. Jeśli uda się nam go przejść pozytywnie uzyskamy status oficjalnego polskiego kandydata na jeden z 16 regionalnych hubów innowacji cyfrowych a nasza kandydatura zostanie przedstawiona w Komisji Europejskiej.  Wyniki krajowej preselekcji poznamy do końca marca. Bez względu jednak na jej wynik prace nad projektem okazały się doskonałym pretekstem do nawiązania współpracy IPH z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi podmiotami z regionu – ważnymi dla naszej lokalnej gospodarki. Ostatecznie w skład tarnowsko-sądeckiego komponentu Hub’u weszły następujące podmioty:

- Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie  -  konsorcjant (partner 1 rzędu) i koordynator komponentu tarnowsko-sądeckiego

- Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego  - partner ad.hoc (partner 2 rzędu) – finanse i doradztwo

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – partner ad.hoc – działania badawczo rozwojowe

- Wyższa Szkoła Biznesu National Luis University w Nowym Sączu – partner ad.hoc – usługi szkoleniowe

- Control Process IT – partner ad.hoc – usługi programistyczne

- Astor – partner ad.hoc – dostęp do showroom’u w Krakowie

- Promatik – partner ad.hoc – dostawca automatyki przemysłowej

W skład konsorcjum sterującego całym Hub’em poza naszą Izbą weszły natomiast także m.in.  inkubator cyfrowy HugeTech z Rzeszowa (jako główny koordynator), Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska oraz Klaster IT Polski Wschodniej.  

Na zakończenie używając analogii do niedawnego lądowania sondy Preservance na Marsie… Start przebiegł pomyślnie i nasza podróż w kierunku powstania Podkarpacko-Małopolskiego Hub’u Innowacji Cyfrowych właśnie się rozpoczęła… jednak przed nami dużo trudniejsza część, czyli udany lot i szczęśliwe lądowanie… Oby się nam udało.

Vademecom na czas pandemii

 
Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

I tak w ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm kontynuuje Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei Tarcza Antykryzysowa 7.0 obejmuje narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia z opłacania składek. Na poziomie naszego regionu, obok oferty urzędów pracy, znajdziemy działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także instrumenty finansowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pośredników finansowych przez niego wybranych.

- Vademecum to jednak nie wszystko. W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademecum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów czy szkoleń - dodaje dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Vademecum można pobrać tutaj. W dokumencie znajdują się linki do odpowiednich instytucji / jednostek / agencji, stanowiących źródło publikowanych informacji, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły o dostępnym i aktualnym wsparciu. Vademecum jest na bieżąco aktualizowane.

 

Twoja przyszłość w twoich rękach - Zaproszenie

 

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie "Twoja Przyszłość w Twoich rękach".

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 105 os. (70 kobiet i 35 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z  rolnictwa; osób fizycznych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie Woj. Małopolskiego; poprzez objęcie ich  działaniami szybkiego reagowania: zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem obejmującym min. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD i pośrednictwo pracy do końca 31.01.2023 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18+, zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego, przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy) lub zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.) lub zwolnionych (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji: 

  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby w wieku 50+,
  •  osoby poniżej 30 lat,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  •   kobiety

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information