Teraz Polska
Teraz Polska
Pomnik Władysława Łokietka
Pomnik Władysława Łokietka w Tarnowie
Teraz Polska
Teraz Polska
Oni zmieniają tarnowską gospodarkę

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Ważne dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie

bądź planujących inwestycje na terenie Tarnowa

 

Szanowni Państwo

 

Rada Miasta Tarnowa w czerwcu 2015 r. podjęła dwie ważne Uchwały korzystne dla tarnowskich przedsiębiorców :

- Uchwała XI/116/2015 z dn. 25.06.2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa;

- Uchwała XI/117/2015 z dn. 25.06.2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

         W związku z powyższym przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy utworzą nowe miejsca pracy lub zdecydują się ulokować biznes na specjalnie wyznaczonych terenach, mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości nawet przez okres 5 lat.

         Uchwała XI/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie pozwala uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości wg formuły: za każde nowo utworzone miejsce pracy przysługuje  zwolnienie od podatku od nieruchomości polegające na pomniejszeniu o 100 m2 gruntów i 100 m2 budynków podlegających opodatkowaniu (lub do 100 m2 gdy przedsiębiorca posiada mniejszą powierzchnię).

            Okres na jaki przyznane zostanie zwolnienie uzależniony został od ilości nowo utworzonych miejsc pracy. Zgodnie z uchwałą, właściciel firmy, który zatrudni od jednego do dwóch pracowników, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przez 12 m-cy, w przypadku zatrudnienia trzech pracowników przez 24 m-ce, czterech pracowników przez 36 m-cy, pięciu pracowników przez 48 m-cy i sześciu lub więcej pracowników przez 60 m-cy. 

 Przedsiębiorca, który utworzył nowe miejsce pracy aby mógł skorzystać z tego wsparcia powinien:

1. złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, w Wydziale Podatków i Windykacji ul. Nowa 4 pok.12 tel. 14 688-25-12 (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) informację o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy  (wg przygotowanego druku)

2. dołączyć do tej informacji

a) oświadczenia o ilości  nowoutworzonych miejsc pracy skutkujących wzrostem netto liczby pracowników;

b) deklaracje ZUS DRA oraz ZUS RCA za rok ubiegły lub miesiące ubiegłego roku, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

c) oświadczenia o zobowiązaniu się do poinformowania UMT o likwidacji utworzonego miejsca pracy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

3. złożyć w miesiącu styczniu kolejnego roku:

a) deklarację na podatek od nieruchomości (osoby prawne), lub informację na podatek od nieruchomości (osoby fizyczne), w której wpisana zostanie powierzchnia podlegająca zwolnieniu;

b) informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc de minimis na formularzu ustalonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DZ.U. nr 53 poz. 1543 z późn. zm.);

c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, w tym de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, w tym de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie*.

*W praktyce informacja ta dotyczy pomocy de minimis jaką przedsiębiorca uzyskał w ciągu ostatnich 3 lat.

d) deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA za ubiegły rok, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Uwaga: w przypadku zmniejszenia zatrudnienia w okresie korzystania ze zwolnienia, ulga ta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia liczy pracowników, począwszy od następnego miesiąca od dokonania zmiany wielkości zatrudnienia.

Warto też pamiętać, że uchwała ta obowiązuje do 2020 roku, a to daje możliwość przygotowania firmy do skorzystania z tej ulgi.

          Kolejna Uchwała XI/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie pozwala na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach  regionalnej pomocy inwestycyjnej.

To zwolnienie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy zrealizują nowe inwestycje w Tarnowie i utworzą nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami na wyznaczonych w Uchwale terenach (w załączeniu wytypowane obszary wraz z mapką).

Warunkiem udzielenia pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz.174)  jest:

1) dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy i spełnienie warunków określonych w § 12 rozporządzenia;

2) przestrzeganie zasad kumulacji pomocy, o których mowa w § 13 rozporządzenia;

3) przedstawienie Prezydentowi Miasta Tarnowa informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 r., nr 53 poz. 312 z późn. zm.) na formularzu, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia.

 

Pomoc przysługuje:

1) w stosunku do gruntów, istniejących budynków i budowli – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono inwestycję, to jest dokonano odbioru budynku lub budowli wzniesionych na tym gruncie lub rozpoczęto ich użytkowanie;

2) w stosunku do nowych budynków i budowli – od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję, to jest dokonano odbioru budynku lub rozpoczęto jego użytkowanie.

Pomoc przysługuje przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 rozporządzenia.

Podatnicy korzystający w roku podatkowym z tej formy zwolnienia podatkowego składają, razem z deklaracją na podatek od nieruchomości lub informacją INRL-1 (informacja na podatek od nieruchomości, rolny, leśny),w UMT narastające dane o poniesionych kosztach kwalifikowanych do objęcia pomocą za rok poprzedni, na formularzu, o którym mowa w § 3 pkt.3 uchwały.

Szczegółowych informacji dot. Warunków i zasad korzystania z Uchwały 117 można uzyskać w UMT w Wydziale Obsługi Przedsiębiorców ul. Mickiewicza 6 pok. 116 tel. 14 688-28-21 (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

        

      Warto również wiedzieć, że w dalszym ciągu obowiązuje Uchwała LIII/674/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 26.06.2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną.

 

      W/w/ Uchwały znajdują się pod adresem: www.tarnow.pl/Biznes/Ulgi-dla przedsiebiorcow

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i skorzystania z preferencji podatkowych.

 

 

Tereny objęte zwolnieniem od podatku

 

UCHWAŁA XI 117 2015 - RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

UCHWALA XI 116 2015 - RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

    Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie jest pomysłodawcą i fundatorem Pomnika Króla Władysława Łokietka impreza o tym przypomina.

Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie oraz jej członkowie, poza statutową działalnością związaną głównie z biznesem, wspierają również ciekawe i ważne wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, turystyczne oraz wspomagają działalność charytatywną.

Tak też powstał pomysł świętowania "Imienin Króla Władysława Łokietka", który to lokował miasto Tarnów w 1330 roku oraz nadał prawa miejskie.

Tak też w dniach 3 i 6 lipca 2013 r. pod pomnikiem Króla Władysława Łokietka ufundowanym przez Izbę Przemysłowo Handlową w Tarnowie odbyły się uroczystości związane z tym świętem.

Pomysłodawcami i fundatorami pomnika Króla Władysława Łokietka w Tarnowie byli : Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja na Rzecz Samorządu Gospodarczego i Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz osoby prywatne wywodzące się z grona tych organizacji.

Politykiem, wicepremierem i ministrem gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, posłem na sejm X, I i III kadencji, przewodniczącym Partii Centrum w latach 2004 -2008.

Pan Janusz Steinhoff - Doktor nauk technicznych, specjalista z zakresu przeróbki kopalin. Długoletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. W latach 1975-1990 asystent i adiunkt w Instytucie Przeróbki Kopalin Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.

Założyciel i działacz podziemnych struktur uczelnianych NSZZ solidarność. W latach 1990-1994 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. W latach 1996-1997 Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Wystąpienie Pana Janusza Steinhoffa było niezwykle interesujące i dotyczyło aktualnej sytuacji gospodarczej Polski oraz możliwości jej dalszego rozwoju.

Przedstawiamy film z tego spotkania.

       

Z inicjatywy Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w dniu 23 kwietnia 2013 r w siedzibie Izby odbyło się spotkanie młodych lub początkujących przedsiębiorców , zarówno tych, którzy otrzymali wsparcie finansowe ze Start – upów, jak również tych, którzy poszukują wsparcia finansowego, doradztwa, kontaktów, pomysłów, którzy zmęczeni są poszukiwaniem pracy na rynku tarnowskim i rozważają podjęcie samodzielnej działalności.

Na spotkaniu przedstawiono możliwości Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – największej w Europie sieci inkubatorów ułatwiająca każdemu zainteresowanemu start w biznesie.

   Działania Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie na rzecz przedsiębiorców - dotyczące zmiany opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

   Izba przedstawiła Prezydentowi Miasta Tarnowa faktyczny wzrost stawek za użytkowanie wieczyste, wpływ nowych stawek na zmniejszenie konkurencyjności oraz obawy o wzrost bezrobocia. Przedstawiono analizę sposobu wyceny nieruchomości, zwracając uwagę nie uwzględnianie "rejonizacji" nieruchomości i przeznaczenia poszczególnych nieruchomości. Działania te spowodowały, zorganizowanie w ramach Forum Gospodarczego spotkania Przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Tarnowa. Spotkanie to odbyło się na terenie Izby Przemysłowo Handlowej w dniu 1.04.2008r. W wyniku tego spotkania i późniejszych prac wspólnych, zawarto w zakresie zmiany opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wzajemnych ustaleń wiążących strony , które przedstawia się poniżej.

USTALENIA

               

              

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information