Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Zostaliśmy oficjalnym Partnerem Kampanii „niezwalniam.pl"

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie dołącza do partnerów wspierających Kampanię „niezwalniam.pl”, której inicjatorem jest Polish Supply Management Leaders. Celem Kampanii jest promocja formuły elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, oparta na wspieraniu długoterminowych relacji pracownik – pracodawca, która koncentruje się na zatrudnianiu pracowników na umowie o pracę.

Kampania „niezwalniam.pl”, w kontekście rosnącej niepewności biznesowej, ma na celu rzeczywiste wsparcie przedsiębiorstw, w elastycznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, stawiając w centrum pracownika i długoterminowe relacje na linii pracownik – pracodawca. Jej ideą jest uświadamianie, zarówno pracowników jak i pracodawców, o możliwości elastycznego planowania działań, dzięki którym przedsiębiorstwa nie będą musiały zwalniać, zarówno w sensie aktywności biznesowej, jak i rezygnacji z pracowników.

„Kluczowy przekaz Kampanii – „współdzielenie na umowie o pracę”, jest określeniem umownym, obrazującym sytuację, w której w ramach porozumienia pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u macierzystego pracodawcy, podczas urlopu bezpłatnego na czas określony świadczy pracę u innego pracodawcy (art. 174 [1] K.P.)”, – informuje Donata Hermann-Marciniak, Lider Kampanii “niezwalniam.pl”. 

Trendy na rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na elastyczność, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika, będą jednym z wymagań rynku przyszłości. Systematyczne uzupełnianie kompetencji to dla pracowników zabezpieczenie przed bezrobociem, a dla pracodawców – przed wysokimi kosztami rekrutacji i onboardingu. 

“Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy, który stał się udziałem wielu, choć nie wszystkich. Konkurencyjna pozycja Polski, oparta na niskich kosztach, powinna zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Przyjęcie „współdzielenia na umowie o pracę” wspiera taką zmianę, również przez włączanie grup pracowniczych dziś wyłączonych z działań rozwojowych. Równocześnie wymaga jednak edukacji i stworzenia przestrzeni do budowania zaufania w biznesie”, – wyjaśnia Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML.

Kryzys spowodowany przez COVID-19 gdzie wiele branży musiało zawiesić swoją działalność podczas gdy w innych brakowało rąk do pracy dobitnie pokazuje że istnieje potrzeba wyprowacowania i promocji mechanizmów "współdzielenia" pracowników z korzyścią dla nich samych a także dla podmiotów gospodarczych - dodaje Ryszard Nejman, Dyrektor Biura IPH w Tarnowie.

Wszystkie niezbędne informacje na temat Kampanii „niezwalniam.pl”, przygotowane zarówno pod kątem pracowników, jak i pracodawców, są dostępne na stronie: https://niezwalniam.pl. a o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach kampanii będziemy informowali także na naszej stronie.

Trwa nabór do Akademii Menadżera Innowacji

 

Jesteś innowacyjnym przedsiębiorcą? Chcesz rozwinąć potencjał swojego biznesu ? Weź udział w Akademii Menadżera Innowacji. Jeszcze do 21 maja br. zgłoś swój udział w trzeciej edycji projektu szkoleniowo-doradczego organizowanego przez PARP.

Akademia Menadżera Innowacji to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany z myślą o polskich przedsiębiorcach chcących uzyskać wiedzę z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a co za tym idzie umacniania swojej pozycji na rynku. Szkolenie ma na celu przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług. Program kierowany jest zarówno do MŚP jak i dużych firm niezależnie od branży, w której działają.

Jak dodaje Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Wsparcie doradcze doświadczonych praktyków biznesu we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań daje szansę na rozwój firm w nowych obszarach działalności oraz działanie w dużo większej skali. Akademia Menadżera Innowacji oferuje rynkową wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawdzony model szkoleniowy to recepta na sukces.

Uczestnicy programu wezmą udział zarówno w części szkoleniowej obejmującej kulturę innowacyjności, strategię, struktury organizacyjne, ocenę potencjału, zasobów oraz procesów w firmie, jak i praktycznej w oparciu o warsztaty prowadzonych przez doświadczonych praktyków, które odbędą się w ramach dwudniowych spotkań online.

Udział w programie jest płatny z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych aż do 80 proc. w przypadku mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Biorąc udział w projekcie masz szansę zyskać m.in:

 • szeroką wiedzę teoretyczną oraz bogaty program zajęć praktycznych,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP,
 • do 50 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio Twojej firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz do 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalającą na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Rekrutacja do trzeciej edycji programu potrwa do 21 maja br. Maksymalna liczba uczestników to 180 osób. Pierwszy zjazd otwierający AMI został zaplanowany na drugą połowę czerwca. Więcej informacji o Akademii Menadżera Innowacji na stronie www.parp.gov.pl/ami.

EIC Accelerator

 Przedmiot wsparcia

Konkursy organizowane w ramach Akceleratora Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. EIC) umożliwiają startupom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie wsparcia w rozwoju przełomowych innowacji, poprzez przyciąganie prywatnych inwestorów oraz pomoc ułatwiającą zwiększenie skali przedsięwzięć. Działania realizowane przez EIC Accelerator są finansowane z pieniędzy Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.

Główne zasady

 • Ogłaszane cyklicznie konkursy są skierowane do startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, które planują rozwój przełomowych innowacji.
 • Każda firma może samodzielnie wnioskować o wsparcie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.
 • Z pomocy mogą skorzystać organizacje, które wykazują wysoki potencjał wzrostu, oraz mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.
 • Przedmiotem wsparcia w zależności od wybranej ścieżki są:
  • przełomowe innowacje w dowolnej dziedzinie,
  • innowacje wspierające Europejski Zielony Ład, a także technologie cyfrowe i obszar zdrowia.
 • Usługi Akceleratora obejmują:
  • wsparcie w formie grantów połączonych z inwestycjami kapitałowymi za pośrednictwem funduszu EIC,
  • programy akceleracji biznesowej, które zapewniają dostęp do wiedzy specjalistycznej, korporacji, inwestorów i podmiotów działających w ekosystemie.
 • Granty finansują projekty na poziomie 5/6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą mogły skorzystać wyłącznie z finansowania mieszanego.
 • Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.
 • Czas trwania projektu musi wynieść od 12 do 24 miesięcy.
 • We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.
 • Wnioski można składać w ramach dwóch typów naborów:
  • open – bez ograniczeń tematycznych,
  • challenges – przeznaczonych dla projektów w tematach określonych w Programie Pracy.

Sposób finansowania

 • Granty – dofinansowanie w wysokości do 2,5 miliona euro – 70% kosztów kwalifikowanych.
 • Komponent inwestycyjny – finansowanie kapitałowe od 0,5 do 15 milionów euro.

Planowane terminy

 • EIC Accelerator Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01) – wnioski skrócone są przyjmowane w naborze ciągłym, natomiast pełne wnioski: do 16 czerwca, (6 października 2021).

Budżet konkursu

1 miliard euro.

Organizator

Europejska Rada ds. Innowacji

Małopolski bon na innowacje

 Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym poprzez zakup proinnowacyjnych usług w formie bonów. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa małopolskiego.
 • Zakres wsparcia obejmuje 2 komponenty: badawczo-rozwojowy oraz wdrożeniowy.
 • W ramach komponentu badawczo-rozwojowego można ubiegać się o finansowanie:
  • usług w zakresie prac B+R polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi) lub procesu,
  • usług w zakresie wzornictwa związanych z wykonaniem nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania,
  • usług proinnowacyjnych (element fakultatywny): badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi, badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi normami oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 • W ramach komponentu wdrożeniowego można ubiegać się o finansowanie zakupu nowych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.
 • Weryfikowany będzie potencjał instytucjonalny wnioskodawcy oraz zapotrzebowanie i nowość rezultatów projektu.
 • Projekt musi być zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją.
 • Ocenie podlega wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Sposób finansowania

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
  • mały bon: 50 tys. zł,
  • duży bon 100 tys. zł.
 • Intensywność wsparcia: 45%-85%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie naboru: 30.04.2021 r.
 • Zakończenie naboru: 27.07.2021 r.

Budżet konkursu

30,9 miliona złotych.

Organizator

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bezpłatne warsztaty dot. sprzedaży on-line i wejścia na rynki zagraniczne

 Amerykańska Izba Handlowa wraz z partnerami zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem sprzedaży online i poszerzaniem swojej działalności na rynki zagraniczne, w tym także rynek USA. Podczas dwóch interaktywnych sesji, eksperci z Firmy Jutra podpowiedzą jakich narzędzi i mechanizmów używać, aby zwiększyć efektywność swojej strony internetowej. Ze względu na duże zainteresowanie, warsztatowy charakter spotkania oraz chęć szczegółowego przedstawienia rozwiązań spotkanie zostało podzielone na 2 osobne sesje.

Sesja I: 11 maja 2021 r. o godzinie 14:00

Uczestnicy tej sesji dowiedzą się m. in. o tym:

 • jakie elementy mają wpływ na widoczność strony internetowej firmy w wyszukiwarce,
 •  na co warto zwrócić uwagę tworząc treści na stronę,
 •  jakie możliwości daje wizytówka na Mapach Google,
 • -jak mierzyć ruch na stronie,
 •  gdzie szukać wsparcia w ramach programu Firmy Jutra.

 Sesję zakończy interaktywna część, w której każdy uczestnik będzie miał możliwość zadania pytania ekspertom z Firmy Jutra.

 Sesja II: 25 maja 2021 r. o godzinie 14:00

Sesja została zaplanowana z myślą o firmach, które planują rozpocząć eksport swoich produktów np. do USA. W jej trakcie eksperci z Firmy Jutra skoncentrują się na praktycznym wykorzystaniu narzędzi, które pomagają poznać potencjał rynku zagranicznego, w tym m. in.

 • Market Finder,
 • Grow my store,
 • Google Trends.

Również w tym przypadku, sesję zakończy interaktywna część, w której każdy uczestnik będzie miał możliwość zadania pytania ekspertom z Firmy Jutra.

 Aby uzyskać bezpłatny dostęp na warsztat, proszę dokonać rejestracji korzystając z linku TUTAJ.

 Rejestracja jest możliwa do 10 maja br. do godz. 17:00.

 Link dostępowy zostanie do państwa przesłany na dzień przed wydarzeniem.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Davidem Dolhomutem.

+48 534 222 048, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information